Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice - Afficher un message - Ki fer li si difisil pu truv la rezon pu Kaya so lamor??????
Afficher un message
  #1 (permalink)  
Vieux 11/03/2005, 16h42
Avatar de cocasse
cocasse cocasse est déconnecté
Manev
 
Date d'inscription: octobre 2004
Localisation: London
Messages: 24
Envoyer un message via MSN à cocasse
Ki fer li si difisil pu truv la rezon pu Kaya so lamor??????

Kuma tu dimunn kone sa fer sizan depi ki Kaya finn kit nu me ki fer pu enn ti zil kuma MORIS avek tu sa melanz kiltir ek tradisyon nu pa kapav fer la verite trionfe parski li pa zis ki enn dimunn truv lamor dan selil lapolis ek ki personn pa finn truv kupab pu sa krimm la sa fer nu reflesi ki kalite kuyon zot krwar nu lepep ete alor zot panse zot kapav fer se ki zot anvi parski zot ena puvwar me enn kitsoz ki zot pa kone plito ki zot iniore se ki kan to kras an ler li bizin retomm lor to nene alor se ki mo pe dir pa enn zur pa dime nu pu konn laverite ek nu pu fer la zistis pa selman pu sa ka la me pu buku bann lezot ki finn fer nu ti lepep viv dan buku langwas. Kuma KAYA dir limem se enn ZISTWAR REVOLTAN me la zistis pu trionfe parski ena buku bann politisyin ti dir nu dan lepase ki nu enn pep eklere alor nu bizin motre zot ki vremem nu ENN LEPEP EKLERE ek ki nu pa pu zet zarm LALIT LA KONTINYIE.
Réponse avec citation
Google